Conform de BRL 12000 “Tijdelijke grondwaterbemalingen” luidt de definitie van een vacuümbemaling als volgt:

Bemaling waarbij met een vacuümpomp wordt gezogen aan van de atmosfeer afgesloten putfilters. Er kan een lagere dan atmosferische druk ontstaan. De bovenzijde van de filters moeten altijd onder de grondwaterstand blijven.

Deze definitie verdient enige toelichting, aangezien met “bovenzijde van de filters” de bovenzijde van het geperforeerde gedeelte van het betreffende (put)filter wordt bedoeld. Wanneer de bovenzijde namelijk boven de grondwaterstand komt, valt het vacuüm op het onttrekkingssysteem weg, waardoor geen grondwater meer onttrokken kan worden. Vanzelfsprekend wordt dan ook niet de gewenste grondwaterstandsverlaging gerealiseerd, ondanks dat waarschijnlijk voldoende pompcapaciteit is geïnstalleerd.

LamersWater BV ontwerpt bemalingen, schrijft bemalingsadviezen en -plannen en ondersteunt en begeleidt bemalingen in het veld.

Onderstaand enkele afbeeldingen ter verduidelijking van het systeem.

Bemaling

Vacuümbemaling