Conform de BRL 12000 “Tijdelijke grondwaterbemalingen” luidt de definitie van een bemalingsadvies als volgt:

Hieronder wordt de melding èn de vergunning onderbouwende rapportage inclusief de in protocol 12010 vereiste formulieren verstaan.

Het advies kan één document zijn, als ook bestaan uit meerdere documenten zoals de formele wettelijke aanvraag/melding aangevuld met de, in dit protocol, vereiste onderdelen. Bijvoorbeeld voor meldingsplichtige bemalingen houdt dit in dat het bemalingsadvies aangetoond kan worden aan de hand van de melding zelf aangevuld met de risico-check uit protocol 12010.

Voor het opstellen van een gedegen rapportage zijn o.a. gegevens van het bouwplan, bodemopbouw, grondwaterstanden/stijghoogten/open water, waterkwaliteit, gebruiksfuncties van het terrein en de omgevingsaspecten noodzakelijk. Deze gegevens worden op juistheid en volledigheid door een van onze deskundigen beoordeeld. Deze hebben ruime ervaring en expertise als adviseur bemalingsadvies. Afhankelijk van het risico en bij onvoldoende beschikbare gegevens is (aanvullend) veldonderzoek nodig. Op basis van deze gegevens worden de risicocheck en berekeningen (inclusief bandbreedte-analyse) uitgevoerd. Het benodigde veldonderzoek verschilt per project en per risico.

LamersWater BV ontwerpt bemalingen, schrijft bemalingsadviezen en -plannen en ondersteunt en begeleidt bemalingen in het veld.

TIP: Bemalingsadviezen worden vaak “bemalingsplannen”, “bemalingsnotities” en “bemalingsrapportages” genoemd. Bemalingsadviezen en bemalingsrapportages voldoen aan bovenstaande beschrijving. Bemalingsplannen beschrijven de (technische) voorbereiding van de bemaling, zoals deze in het veld uitgevoerd dient te worden. Gebaseerd op de (berekenings)resultaten uit het bemalingsadvies. Het is tenslotte een “plan”, welke na goedkeuring door de betrokken partijen, uitgevoerd dient te worden. Een bemalingsnotitie is vaak een beknopt bemalingsadvies, waarin enkele effecten (summier) worden beschouwd ten behoeve van bijvoorbeeld calculaties of ramingen.

Bemalingsadvies

Bemaling